Letlole le kgothaletsa ka matla hore batho ba batlang ho hlahlela kopo-tefo (tleleime) ba itekole pele ho bona hore ebe ba kgotsafatsa dipehelo bakeng sa ho hlahlela tleleime ka katleho ho Letlole.

Ka ho kenya nomoro ya hao ya ID ya Afrika Borwa kapa Nomoro ya Makhuluskop o ka itekolela hore dintlha tsa hao di ho dathabeisi ya Tshiamiso Trust le ho bona hore ebe o a tshwaneleha ke ho hlahlela tleleime le Letlole.

Ka kopo lemoha: ha o kenya nomoro ya hao ya selefouno sistiming o se ke wa kenyeletsa khouto ya naha ya heno, ka kopo tlanya nomoro e kang mohlala ona: 084 555 555 
 • Ho sebedisa sesebediswa sa “Check My Details” (lekola dintlha tsa hao) ha se karolo ya ho hlahlela tleleimi empa e le tsela eo batho ba lokelang ho hlahlela tleleime ba ka lekolang hore ebe ba fihletse dipehelo tsa ho hlahlela tleleime.
 • Sesebediswa sena hape se tla thusa Letlole ho tseba haeba ho ena le tlhahisoleseding e lekaneng ho tswa ho motho ya ka tshwanelehang bakeng sa ho tshehetsa tleleime ya hae.
 

Ke mang ya ka tleleimang?

Ho bohlokwa ho lemoha hore ke feela batho ba fihlelang dipehelo tse beilweng ho lengolo la Trust Deed ba tlang ho tshwaneleha ho ka tleleima bakeng sa dihlapiso ho Tshiamiso Trust.

O ka nna wa tshwaneleha bakeng sa dihlapiso:

 • Haeba o sebeditse ho e nngwe ya dimmaene tse ngotsweng MONA
 • Nakong ya ho tshwaneleha eo e ka bang neng kapa neng pakeng tsa la 12 Tlhakubele 1965 – 10 Tshitwe 2019
 • Mme haeba o ile wa kula wa ba le silicosis kapa TB ka lebaka la ho etsa mosebetsi o kotsi
 • KAPA haeba o le mophedisuwa (mofumahadi, molekane kapa ngwana) wa mosebetsi wa mmaeneng ya kang eo ya seng a hlokahetse

Ditokomane tseo o tlang ho di hloka ho hlahlela tleleime:

 • Bopaki bo molaong ba boitsebiso (mohl., Bukana ya ID ya Afrika Borwa (bukana kapa karete ya ID) kapa phasepoto kapa tokomane ya boitsebiso ya naha esele)
 • Phasepoto ya SADC (ebang moetsi wa tleleimi a na le yona)
 • Karete ya indasteri (karete ya Makhuluskop)
 • Rekoto ya ditokomane tsa tshebetso – nalane ya tshebetso, ho kenyeletswa phasepoto ya kgale e nang le ditempe tsa khampani, ditlankana tsa moputso, direkoto tsa bongaka jj.
 • Haeba o tleleima bakeng sa Mofu – lengolo la lefu, tlaleho ya tlhahlobo ya setopo kapa tlhahisoleseding e nngwe ya bongaka e mabapi le mosebetsi wa mmaeneng le bopaki ba kamano mohl., lengolo la lenyalo. Mophedisuwa o lokela ho fana le ka tokomane ya hae ya boitsebiso e molaong le tokomane ya boitsebiso ya mofu.

Ya bohlokwa haholo!

 
 • Ho tleleima ke MAHALA
 • Ha o tlamehe ho lefa mang kapa mang hore a o thuse ho kenya tleleime
 • Ka kopo hlokomela! Ke Letlole FEELA le ka sebetsang ditleleime mme le tla tseba haeba motho ya etsang tleleimi a lokelwa ke ho fumana dihlapiso.
 • Re kopa batho bohle ba ka hlahlelang ditleleime hore ba be le mamello kaha ho ena le batho ba diketekete bao ditleleime tsa bona di tla lokela ho sebetswa pele, mme tleleime ka nngwe e tla nka nako.