I-Trust incoma kakhulu ukuthi abantu abafuna ukufaka isicelo baqale ngokuzihlola ukuthi bayahlangabezana yini nemibandela yokufakwa kwesicelo ngempumelelo ku-Trust.

Ngokufaka inombolo yakho kamazisi waseNingizimu Afrika noma Inombolo Yemboni yakho ungazihlolela ukuthi imininingwane yakho ikhona yini kungobolwazi ye-Tshiamiso Trust futhi ubone ukuthi uyafaneleka yini ukufaka isicelo ku-Trust.

Sicela uqaphele: uma ufaka inombolo yakho kamakhalekhukhwini ohlelweni akumele ufake ikhodi yezwe lakini, sicela uvele ufake inombolo, isibonelo nje uthi: 084 555 555 
 • Ukusebenzisa ithuluzi elithi “Check Your Details” (hlola imininingwane yakho) akuyona ingxenye yokufaka isicelo, kodwa kuyindlela abafakizicelo abahlola ngayo ukuthi bayahlangabezana yini nemibandela yokufakwa kwezicelo
 • Leli thuluzi lizophinde lisize i-Trust yazi nokuthi lukhona yini ulwazi olwanele olweseka isicelo esivela kulowo ongase abe ngumfakisicelo ofanelekile.
 

Ubani ongafaka isicelo sokukhokhelwa?

Kubalulekile ukuqaphela ukuthi abantu abahlangabezana nemibandela ebekwe ku-Trust Deed kuphela abangafaneleka ukufaka izicelo zesinxephezelo kwa-Tshiamiso Trust.

Ungase ufaneleke ukuthola isinxephezelo:

 • Uma wawusebenza kwenye yezimayini eziku lolu hlu LAPHA
 • Ngenkathi efanelekayo nganoma siphi isikhathi esiphakathi komhla ka-12 kuMashi 1965 – nomhla ka-10 kuDisemba 2019
 • Futhi uma waguliswa yisifo se-silicosis noma iSifo Sofuba ngenxa yokwenza umsebenzi onobungozi
 • NOMA uma ungumondliwa (unkosikazi, umlingani noma ingane) yalowo msebenzi wasemayini osedlulile emhlabeni

Amadokhumenti ozowadinga ukuze ukwazi ukufaka isicelo senkokhelo:

 • Ubufakazi bukamazisi obusebenzayo (isb., Umazisi waseNingizimu Afrika (incwadi kamazisi noma ikhadi) noma iphasiphothi noma umazisi wezwe langaphandle osemthethweni)
 • Iphasiphothi ye-SADC (uma umfakisicelo enayo)
 • Ikhadi lemboni (ikhadi i-Makhuluskop)
 • Irekhodi lamadokhumenti esevisi – umlando wokusebenza, okuhlanganisa iphasiphothi endala enezitembu zenkampani, iziliphu zomholo, amarekhodi ezokwelashwa njll.
 • Uma kuyisicelo soMufi – isitifiketi sokudlula emhlabeni, umbiko wokuhlolwa kwesidumbu noma olunye ulwazi lwezokwelashwa oluphathelene nomsebenzi wasezimayini kanye nobufakazi bobuhlobo isib., isitifiketi somshado. Umondliwa kufanele aphinde ahlinzeke umazisi wakhe osemthethweni kanye nomazisi womufi.

Okubaluleke kakhulu!

 
 • Ukufaka isicelo sokukhokhelwa KUMAHHALA
 • Akudingeki kube khona umuntu omkhokhelayo imali ukuze akusize ngokufaka isicelo sakho sokukhokhelwa
 • Sicela uqaphele! Yi-Trust KUPHELA engacubungula izicelo futhi ezokwazi uma umfakisicelo kufanele anikezwe isinxephezelo
 • Sinxusa bonke abafakizicelo abafanelekile ukuba babekezele njengoba kunezinkulungwane zabantu abasalinde ukuba kuphothulwe izicelo zabo, futhi isicelo ngasinye sizothatha isikhathi.