Le-Trust incoma kakhulu kutsi bantfu labafuna kufaka ticelonkhokhelo bafanele kutsi bacale ngekutihlola kute batfole kutsi bayahlangabetana yini nendlela yekufaka sicelonkhokhelo ngemphumelelo kule-Trust.

Ngekufaka i-ID yakho yase-SA noma Inombolo Yemboni ungakhona kutihlola kutsi imininingwane yakho ikhona kudathabhesi yeTshiamiso Trust uphindze futsi ubone kutsi uyafaneleka yini kutsi ufake sicelonkhokhelo kule-Trust.

Ucelwa kutsi ucaphele loku: uma ufaka inombolo yamakhalekhikhini wakho kusistimu awukafaneli kutsi ufake ikhodi yelive lakini, ucelwa kutsi uvele-nje ufake inombolo yakho njengakulesibonelo: 084 555 555 
 • Kusebentisa lithulusi lakho, Hlola Imininingwane Yakho akusiyo incenye yekufaka sicelonkhokhelo kepha kuyindlela yekutsi labo labangatsandza kuba bafakiticelo bangahlola kutsi bayahlangabetana yini nendlela yekufaka sicelonkhokhelo
 • Lelithulusi litawuphindze futsi lisite i-Trust yati kutsi ngabe kunelwatiso lolwenele yini loluvela kulabo labangatsandza kuba bafakiticelo kutsi besekele sicelonkhokhelo
 

Ngubani longafaka sicelonkhokhelo?

Kubalulekile kwati kutsi bantfu labahlangabetana netimo letibekwe kuLitayiteli Le-Trust kuphela labatawufanelwa kufaka sicelo sekutfola sincephetelo ku-Tshiamiso Trust.

Kungenteka ufanelwe sincephetelo:

 • Uma ngabe uke wasebenta kuyinye yaletimayini letibhalwe LAPHA
 • Ngesikhatsi sekufaneleka lokunoma ngusiphi sikhatsi emkhatsini wamhla ti-12 Indlovulenkhulu 1965 – 10 Ingongoni 2019
 • Futsi uma ngabe wake wagula waba ne-silicosis noma i-TB ngesizatfu sekusebenta umsebenti lonebungoti
 • NOMA uma ngabe ungumondliwa (umfati, umlingani noma umntfwana) wemvukuti (umsebenti wemayini) lonjalo losewafa

Emadokhumenti lotawaadzinga uma ufaka sicelonkhokhelo:

 • Bufakazi lobusebentako bekutatisa (sib. i-ID yaseNingizimu Afrika (incwajana ye-ID noma likhadi) noma ipasipoti noma idokhumenti yekutatisa yakulelinye live lesebentako)
 • Ipasipoti ye-SADC (uma ngabe umfakisicelo unayo)
 • Likhadi lemboni (likhadi iMakhuluskop)
 • Emarekhodi elirekhodi lekusebenta - umlandvo wekusebenta, kufaka ekhatsi ipasipoti lendzala lenetitembu tenkampani, tiliphi temholo, emarekhodi etekwelashwa njll.
 • Uma ngabe sicelonkhokhelo seMufi – sitifiketi sekufa, umbiko wephosimothemu noma-ke lolunye lwatiso lwetekwelashwa loluphatselene nemvukuti nebufakazi bebuhlobo sib. sitifiketi semshado. Mondliwa naye ufanele kutsi anikete idokhumenti yekutatisa lesebentako kanye nedokhumenti yekutatisa yemufi.

Lokubalulekile kakhulu!

 
 • Lesicelonkhokhelo saMAHHALA
 • Kute umuntfu lodzinga kutsi umkhokhele kute ufake sicelonkhokhelo sakho
 • Ucelwa kutsi ucaphele! Yi-Trust KUPHELA lengasebenta ticelonkhokhelo futsi itawati kutsi umfakisicelo ufanele kutfola sincephetelo
 • Sicela bonkhe labangatsandza kufaka ticelonkhokhelo kutsi babeketele ngoba tinkhulungwane tebantfu lekufanele kutsi kusetjentwe ticelonkhokhelo tabo, futsi sicelo ngasinye sitawutsatsa sikhatsi.