ITrasti ibongoza ukuba abantu abafuna ukufaka amabango baqale bazihlole ukuze babone ukuba ingaba bayayifezekisa na imimiselo yokufaka ibango ngempumelelo kule Trasti.

Ngokufaka iSazisi sakho saseMzantsi Afrika okanye i-Industry Number yakho ungazikhangelela ngokwakho ukuba iinkcukacha zakho zikhona kwidathabheyisi yeTshiamiso Trust kwaye ubone ukuba ingaba ufanelekile na ukuba ungafaka ibango kule Trasti.

Nceda uqaphele: xa ufaka inombolo yakho yeselfowuni kwisistimu kumele ungayifaki ikhowudi yelizwe lakho, nceda utayipe nje inombolo, umzekelo: 084 555 555 
 • Ukusebenzisa isixhobo esithi “Check Your Details” (khangela iinkcukacha zakho) akuyonxalenye yokufaka ibango, koko yindlela abo basenokufaka amabango abanokukhangela ngayo ukuba bayayifezekisa na imimiselo yokufaka ibango
 • Esi sixhobo siza kunceda neTrasti yazi ukuba ingaba lo wenza ibango ngokusemthethweni uneenkcukacha ezaneleyo na ukuxhasa ibango lakhe
 

Ngubani onokwenza ibango?

Kubalulekile ukuqaphela ukuba ngabantu abafezekisa imiqathango emiselwe kwiTrust Deed kuphela abaza kufaneleka ukuba benze ibango lembuyekezo kwiTshiamiso Trust.

Usenokufaneleka ukuba ufumane imbuyekezo:

 • Ukuba usebenze kwenye yezi mayini zidweliswe APHA
 • Ebudeni beli xesha lokufaneleka, elililo naliphi na ixesha asebenze ngalo phakathi kwe-12 kaMatshi 1965 ukuya nge-10 kaDisemba 2019
 • Kwaye ukuba uthe wagula yisilicosis okanye siSifo sePhepha ngokwenza umsebenzi obeka emngciphekweni
 • OKANYE ukuba ungumxhamli oxhomekekileyo (inkosikazi, iqabane okanye umntwana) womsebenzi wasemayini oye wasweleka

Amaxwebhu oza kuwadinga ukuze ufake ibango:

 • Ubungqina besazisi obusebenzayo (umzekelo, iSazisi saseMzantsi Afrika (incwadi okanye ikhadi leID) okanye ipasipoti okanye amaxwebhu esazisi asebenzayo abantu abavela kumazwe angaphandle)
 • Ipasipoti ye-SADC (ukuba lo wenza ibango unayo)
 • I-industry card (iMakhuluskop card)
 • Irekhodi lamaxwebhu eminyaka esetyenziweyo – imbali yomsebenzi, kuquka ipasipoti endala enezitampo zenkampani, izilipu zomvuzo, iirekhodi zezonyango, njalo-njalo.
 • Ukuba libango loMntu oBhubhileyo – isatifiketi sokufa, ingxelo kanobangela wokufa okanye ezinye iinkcukacha zezonyango ezimayelana nomsebenzi wasemayini kunye nobungqina bokuzalana, umzekelo, isatifiketi somtshato. Umxhamli oxhomekekileyo kumele abonelele nangesazisi sakhe esisebenzayo kunye nesazisi salo mntu ubhubhileyo.

Okubaluleke kakhulu!

 
 • Ukwenza ibango KUSIMAHLA
 • Akukho sidingo sokuhlawula nabani na ukuba akuncede ungenise ibango
 • Nceda ulumke! YiTrasti KUPHELA enokusebenza ngamabango neya kwazi ukuba ingaba lo wenza ibango uza kufumana imbuyekezo
 • Siza kucela abo basenokwenza amabango ukuba bancede babe nomonde kuba kukho amawakawaka abantu ekumele kusetyenzwe amabango abo, kwaye ibango ngalinye liya kuthatha ixesha.