Terasete e atlanegisa thata gore batho ba ba batlang go tsenya kopotuelo ba itlhole go bona gore a ba fitlhelela mokgwatiriso wa go tsenya kopotuelo ka katlego mo Teraseteng.

Ka go tsenya nomoroitshupo ya gago ya Aforikaborwa kgotsa Nomorotiro ya gago o ka itlhola gore a dintlha tsa gago di teng mo polokelotshedimosetso ya Terasete ya Tshiamiso le go bona gore a o ka ttshwanelwaa ke go tsenya kopotuelo mo Teraseteng.

Tsweetswee ela tlhoko: fa o tsenya nomoro ya gago ya mogala wa letheka mo lenaneothulaganyong ga o a tshwanela go akaretsa khoutu ya naga ya gago, tsweetswee tlanya fela nomoro, sekai: 084 555 555
 • Go dirisa sediriswa sa “Check Your Details” (go tlhola dintlha tsa gago) ga se karolo ya go tsenya kopotuelo mme ke mokgwa o batho ba e ka nnang bakopatuelo ba ka tlholang gore a ba fitlhelela mokgwatiriso wa go tsenya kopotuelo
 • Sediriswa se gape se tlaa thusa Terasete go itse gore a go na le tshedimosetso e e lekaneng go tswa mo mothong yo e ka nnang mokopatuelo go tshegetsa kopotuelo
 

Ke mang yo o ka dirang kopotuelo?

Go botlhokwa go ela tlhoko gore ke fela batho ba ba ka kgonang go fitlhelela dipeelo tse di beilweng mo kanong ya Terasete ba ba tlaa nnang le tshiamelo ya go lopa tuelo ya phimolakeledi mo Teraseteng ya Tshiamiso.

O ka nna le tshiamelo ya go amogela phimolakeledi:

 • Fa o dirile kwa meepong mengwe e e kwadilweng FANO
 • Ka nako e e letleletsweng e leng nako nngwe le nngwe fa gare ga la 12 Mopitlwe 1965 – 10 Sedimonthole 2019
 • Le fa o lwala o na le silekhosise kgotsa TB (malwetse a mafatlha) ka ntlha ya go dira tiro e e kotsi
 • KGOTSA fa e le gore o motlhokomelwa (mosadi, molekane kgotsa ngwana) wa modiramoepong yo o tlhokafetseng

Ditokomane tse o tlaa di tlhokang go tsenya kopotuelo:

 • Bopaki jo bo nepagetseng jwa boitshupo (sk., Lekwaloitshupo la Aforikaborwa (buka kgotsa karata ya ID) kgotsa phasephoto kgotsa lekwaloitshupo le le nepagetseng la boditšhaba)
 • Phasephoto ya SADC (fa e le gore mokopatuelo o na le yone)
 • Karata ya tiro (karata ya Makhuluskop)
 • Rekoto e e supang go direla moepo – rekoto ya tiro, go akaretsa phasephoto ya kgale e e nang le ditempe tsa setlamo, makwalo a a supang tuelo, direkoto tsa kalafi .
 • Fa e le kopotuelo ya motho yo o tlhokafetseng – setifikeiti sa loso, pegelo ya tlhatlhobo ya setopo kgotsa tshedimosetso e nngwe ya kalafi ya modiramoepong le sesupo sa kamano sk., setifikeiti sa lenyalo. Motlhokomelwa o tshwanetse go neela gape le lekwaloitshupo la gagwe le le nepagetseng le lekwaloitshupo la motho yo o tlhokafetseng.

Go botlhokwa thata!

 
 • Go lopa tuelo ke MAHALA
 • Ga o tlhoke go duela ope go go thusa go romela kopotuelo
 • Tsweetswee nna kelotlhoko! Ke Terasete FELA e e ka sekasekang dikopotuelo mme e tlaa itse gore a mokopatuelo o tshwanelwa ke go amogela phimolakeledi
 • Re kopa botlhe ba ba ka nnang bakopatuelo gore ba nne pelotelele ka ntlha ya gore go na le diketekete tsa batho ba dikopotuelo tsa bone di tshwanetseng gore di sekasekiwe, mme kop otuelo nngwe le nngwe e tlaa tsaya nakonyana.